社区已增加更多表情

社区已增加来自B站的表情,你可以通过点击文本编辑器上方的表情按钮:
截屏2020-10-10 上午8.30.26

或通过直接输入表情代码来添加表情。

已增加的表情如下:
:aixin: :aojiao: :baoquan: :baoyou: :chigua: :dacall: :dai: :daku: :daxiao: :dianzan: :doge: :fanbaiyan: :fendou: :ganbei: :ganga: :guaiwolo: :guile: :guzhang: :haixiu: :haqian: :huaji: :jianxiao: :jiayou: :jingxi: :jingya: :jinli: :jiong: :jitui: :koubi: :kouzhao: :layanjing: :leng: :linghunchuqiao: :miaoa: :mojing: :nanguo: :ok: :ouhu: :piezui: :shengbing: :shengli: :shengqi: :sikao: :suanle: :teng: :tiaopi: :touxiao: :tu: :waizui: :weiqu: :weixiao: :wulian: :wuyan: :wuyu: :xia: :xiangzhi: :xianqi: :xiao: :xiaoku: :xihuan: :xijierqi: :xingxingyan: :xusheng: :yihuo: :yinxian: :yongbao: :zaijian: :zhichi: :zhuakuang: :ziya:

对应的表情代码如下:

:aixin: :aojiao: :baoquan: :baoyou: :chigua: :dacall: :dai: :daku: :daxiao: :dianzan: :doge: :fanbaiyan: :fendou: :ganbei: :ganga: :guaiwolo: :guile: :guzhang: :haixiu: :haqian: :huaji: :jianxiao: :jiayou: :jingxi: :jingya: :jinli: :jiong: :jitui: :koubi: :kouzhao: :layanjing: :leng: :linghunchuqiao: :miaoa: :mojing: :nanguo: :ok: :ouhu: :piezui: :shengbing: :shengli: :shengqi: :sikao: :suanle: :teng: :tiaopi: :touxiao: :tu: :waizui: :weiqu: :weixiao: :wulian: :wuyan: :wuyu: :xia: :xiangzhi: :xianqi: :xiao: :xiaoku: :xihuan: :xijierqi: :xingxingyan: :xusheng: :yihuo: :yinxian: :yongbao: :zaijian: :zhichi: :zhuakuang: :ziya:
3赞

av24干杯 :ganbei:

1赞

妙啊 :chigua:

:ganbei:

2赞

:eyes:

wow,新表情哎 :huaji:

1赞

av24干杯:beers:!这下在av24也可以流畅使用B站的表情了,表达情感更容易了(正好我们有一篇以网络表情包应用为主题的英文作文,这下有素材可以用了 :miaoa:

4赞

doge好评! :doge: :huaji:

1赞

:doge: